Köpa attefallshus

Köpa attefallshus

Attefallshus inifrån

Attefallshus är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad. Den 2-juli 2014 kan man bygga attefallshus i Sverige utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea & 4 meter nockhöjd, & det kan inredas till permanentbostad. De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad (till exempel garage), tillbyggnad, en extra bostad & nya takkupor. Den nya byggnadstypen har uppkallats efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 & 2014. 2017 inleddes en statlig utredning om nya regler för attefallshus, utifrån förslaget att öka den maximala byggarean från 25 till 30 kvadratmeter.


Attefallshusets historia

Attefallshusets historia

Ett av de första attefallshusen

I december 2013 presenterade Boverket en rapport som föreslog att den sammanlagda arean för friggebodar skulle få uppgå till 20 kvadratmeter. I samma utredning undersöktes även en ny byggnadstyp med byggnadsarea upp till 25 kvadratmeter som skulle kunna användas som permanent bostad. Bostadsministern sade då till SVT att regeringen förordade båda förslagen. Regeringen lade i februari 2014 fram en lagrådsremiss som fick mycket kraftig kritik av Lagrådet. Kritiken ledde till vissa ändringar i propositionen när den lades fram i mars 2014.
Intresset för den nya hustypen var stort när den presenterades & Villaägarnas riksförbund bedömde att reformen skulle kunna ge 150 000 till 200 000 nya bostäder. Resultatet blev dock inte så många bostäder; under 2015 gällde drygt ettusen anmälningar attefall hus och attefallsbostäder. Antalet attefallshus som fått börja byggas har ökat varje år sedan 2014.


Attefallshus regler

Regler attefallshus

Regler för attefallshus

De åtgärder som ingår i de nya bestämmelserna gäller bara på tomter som redan är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Det finns begränsningar i bygglovfriheten, till exempel på hus & i områden som är särskilt värdefulla från historisk synpunkt. Det är inte heller tillåtet att bygga Attefallshus eller tillbyggnad närmare gräns mot granne än 4,5 meter om inte den berörda grannen medger det.

Åtgärderna kräver inte bygglov, men med undantag för vissa takkupor kräver de bygganmälan till kommunen & att kommunen lämnar startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. Kommunens byggnadsnämnd ska pröva att åtgärden kan antas uppfylla kraven enligt plan- & bygglagen & andra föreskrifter. Byggnadsnämnden kan neka startbesked om åtgärden inte fyller kraven på bygglovbefrielse eller om åtgärden strider mot något annat, till exempel regler om skydd mot brand & olyckor. Ligger tomten nära vatten kan det behövas strandskyddsdispens.

De tidigare reglerna för friggebodar behålls, det blir alltså möjligt att både ha ett Attefallshus & en friggebod på tomten. Den som har en tomt med ett en- eller tvåbostadshus kan därför bebygga den med en eller flera friggebodar upp till sammanlagt 15 , en eller flera Attefallshus upp till sammanlagt 25 m² & en tillbyggnad på upp till 15 m². Dessutom går det att bygga två takkupor om det inte finns några tidigare, & det går att inreda en extra bostad i ett enbostadshus.
Åtgärderna får strida mot detaljplanen, vilket betyder att det går att bygga större än vad detaljplanen anger. Det går också att bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplan.